We hebben onze medewerkers bedankt dat zij zich altijd weer zo inspannen om dit resultaat te bereiken

Op 6 juli 2018 heeft de inspecteur van de GGD het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd bij de kinderkorf Amstelveen.
Op 23 augustus 2018 hebben we daarvan het definitieve verslag ontvangen.

Wij zijn erg blij met de uitkomst van dit onderzoek en trots op het resultaat.
We hebben onze medewerkers natuurlijk bedankt dat zij zich altijd weer zo inspannen om dit resultaat te bereiken.

De inspecteur stuurde ons het inspectierapport en in de begeleidende mail schreef zij:
“Wij zijn verheugd u te melden dat de toezichthouder bij het onderzoek geen overtredingen heeft geconstateerd.”

Gedurende de inspectie heeft de inspecteur ook op de groepen geobserveerd.
Hieronder hebben we deze observaties opgenomen:

Pedagogische praktijk
Op basis van observaties van de pedagogische praktijk is beoordeeld dat er verantwoorde dagopvang wordt
geboden. Hierna worden enkele voorbeelden beschreven waaruit dit blijkt.

Emotionele veiligheid en persoonlijke competentie
Tijdens het inspectiebezoek worden de oudere kinderen van de groepen Tommie en Elmo klaargemaakt om naar
buiten te gaan. De kinderen wachten netjes in het halletje en worden één voor één door een beroepskracht
geholpen bij het aantrekken van de schoenen. Een tweede beroepskracht vangt de kinderen buiten op; met z’n
allen gaan zij onder de parasol een boekje lezen met als thema zomer. De beroepskrachten communiceren op
een warme en ongedwongen manier met de kinderen; zij noemen hen bij naam, houden korte gesprekjes met
de kinderen en maken grapjes met hen. Eén kind heeft moeite om op de beurt te wachten en wil vast naar buiten.
De beroepskracht die de kinderen helpt met de schoenen benoemt op positieve wijze wat zij ziet (het kind is
enthousiast) en neemt de rest van de groep mee in het enthousiasme door hen te vragen wat zij het leukste
vinden om te doen buiten. Hiermee laat de beroepskracht sensitiviteit zien en toont zij dat zij op passende wijze
aansluit bij de emotie van het kind. De jongste kinderen blijven binnen met twee vaste beroepskrachten. Na het
geven van een fles richt de beroepskracht de volledige aandacht op het kind en de signalen die zij krijgt van het
kind. Samen maken zij geluidjes en de beroepskracht verbindt dit aan de situatie door het eigen handelen te
verwoorden. Hieruit blijkt dat beroepskrachten met de kinderen communiceren en een vertrouwde relatie met hen
hebben. Op de groepen heerst een ontspannen sfeer.

Sociale competenties
Op woensdag en vrijdag zijn de groepen Ieniemienie en Koekiemonster samengevoegd. Ook de kinderen van de
samengevoegde groep gaan tijdens het inspectiebezoek naar buiten. De beroepskrachten stimuleren de
onderlinge interactie van de kinderen door samen met hen te spelen. Zodoende helpen ze de kinderen contact
met elkaar te maken en wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. Als de bal waarmee zij spelen buiten het
bereik van een van de jongere kinderen rolt, vraagt de beroepskracht hen na te denken wie deze kan pakken. Een
van de oudere kinderen gaat de bal halen. De beroepskrachten geven hier positieve feedback op en geven blijk
van hun waardering. Ze belonen hiermee sociale interacties waarbij kinderen elkaar helpen.

Wij hebben deze observaties in dit bericht opgenomen om te laten zien hoe een inspecteur naar het pedagogisch handelen op de groep kijkt.

Als je op de onderstaande link klikt, dan kun je het inspectierapport in zijn geheel inzien.
GGDInspectierapportAmstelveen2018